May Allah bring peace and blesing in to your life

Ne idi nikom osim onom cijem dobru se nadas, od cije vlasti ne strahujes, ciji blagoslov ocekujes i cijim znanjem ceš se moci okititi24.07.2009.

NJIH JE ALLAH UPUTIO, ZATO SLIJEDI NJIHOV PRAVI PUT

Plemeniti Kur`an spomenuo je postupke pojedinih vjerovjesnika koji zasigurno ukazuju na njihov iman, iskrenost, čistoću prsa, ljubav prema onome što je kod njihovog Gospodara… Stoga ćemo navesti neke postupke Božijih poslanika u želji da nas obuhvate Allahove riječi koje je uputio svome poslaniku Muhammedu, neka je na njega Božiji mir spas, nakon što je spomenuo imena pojedinih poslanika:

"Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put. Reci: ‘Ja od vas ne tražim nagradu za Kur’an, on je samo pouka svjetovima’" ( En`am, 90.) A prokomentirao je Ibn Kesir: "Tj. oponašaj i slijedi. Ukoliko je ovo naredba Poslaniku, pa njegov ummet ga slijedi u onome što propisuje njima i što im nareðuje." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta)

ADEM, neka je na njega Božiji mir i spas

Svima nam je dobro poznat dogaðaj izmeðu Adema i Have, neka je na njih Božiji mir i spas, i prokletog šejtana. Allah je nastanio Adema i Havu u Džennetu i dozvolio im da se naslaðuju u njemu odakle god hoće, a zabranio im je da se približe drvetu i da se tako prema sebi ne ogriješe. Prokleti šejtan ih navodi na zabranjeno djelo zaklinjući im se i govoreći: "Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili." Ljudska priroda prevlada kod Adema i Have i oni okusiše zabranjeno drvo.

Šta čine Adem i Hava, neka je na njih Božiji mir i spas?

Izgovaraju riječi koje ukazuju na njihovo pokajničko stanje poslije počinjenog prijestupa. Izgovaraju riječi koje će postati dova budućim generacijama: "Gospodaru naš" – rekoše oni – ‘’sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni." (A`raf, 23.)

"Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put."

NUH, neka je na njega Božiji mir i spas

Božiji poslanik Nuh provodi devetsto pedeset godina u pozivanju svoga naroda. Poziva ih noću i danju, javno i u povjerenju. Ne ostavlja ni jedno sredstvo a da ga ne koristi u upućivanju poziva njima. Ali, njihov odgovor biva: "O Nuhu" – rekoše oni – ‘’ti si želio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj neka se ostvari ono čime nam prijetiš, ako istinu govoriš!" (Hud, 32), i: "Ako se ne okaniš, o Nuhu!" – rekoše oni – ‘’bit ćeš sigurno kamenovan!"(Šu`ara, 116), a Allah spominje slučaj Nuha i njegovog naroda i u narednom ajetu: "I on je gradio laðu. I kad god bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se." (Hud, 39.)

Šta čini Nuh, neka je na njega Božiji mir i spas?

Izgovara riječi koje ukazuju na njegov čvrst iman, oslanjanje na Allaha i da se ne boji nikoga osim Njega: "Kaži im povijest o Nuhu! Kad on reče narodu svome: ‘O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak meðu vama i moje opominjanje Allahovim dokazima – a ja se stalno uzdam u Allaha – onda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgaðajte! A ako glave okrenete – pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je nareðeno da budem musliman."’ (Junus, 71. -72.)

"Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put!"

IBRAHIM, neka je na njega Božiji mir i spas

Otac vjerovjesnika,više puta iskušan i u potpunosti se predao Allahu, graditelj temelja Hrama, oporučuje svojim sinovima da jedino obožavaju Allaha i da umiru samo kao muslimani, vjera Ibrahima je vjera pravog vjernika i on nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim, Allah ga je uzeo za prijatelja, bio je primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik.

Ime ovoga velikog poslanika vezano je za dovu u Kur`anu i riječ: "Gospodaru moj". Naravno, spomenuta dova u suri Bekare naročito je važna zbog svoje imanske poruke. Ibrahim, neka je na njega Božiji mir i spas, moli Allaha riječima koje ukazuju na Ibrahimovo zanimanje i brigu. Brine se da ojača najvredniju stvar u svome životu i životu svakoga muslimana: "A kada Ibrahim reče: ‘Gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ!’ – On reče: ‘Zar ne vjeruješ?’ – ‘Vjerujem’ – odgovori on – ‘ali bih da mi se srce smiri.’ – ‘Uzmi četiri ptice’ – reče On – ‘i isijeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar.’" (Bekare, 260.)

"Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put!"

MUSA, neka je na njega Božiji mir i spas

Poslanik Benu Israila koji je se strpio na njihovim ružnim postupcima i prohtjevima kao niko drugi. čak su od njega tražili da im napravi božanstvo, da vide Allaha, da idu on i njegov Gospodar da se bore, obožavaju tele poslije njegova odlaska kod Allaha tako da je njegovo ime vezano za riječi: "O moj narode", zbog mnoštva obraćanja.

Allah ga je počastio i razgovarao je s njim, dao mu devet očitih ajeta, štap kojim je poslije Allahovog dopusta porazio sihirbaze, rastavio more i potopio faraona i njegovu vojsku…

Kako Musa moli Allaha?

Moli ga riječima koje ukazuju na veličinu i plemenitost njegovih želja: "I kad Nam Musa doðe u odreðeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: ‘Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!’ – ‘Ne možeš Me vidjeti" – reče – ‘ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjet ćeš Me!’ I kad se Gospodar njegov onome brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. čim se osvijesti, reče: ‘Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!’" (A`raf ,143.)

"Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put!"

ISA, neka je na njega Božiji mir i spas

Poslanik čije su roðenje i "kraj" mudžiza, s tim da je njegov slučaj u Allaha isti kao i slučaj Ademov – od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ‘Budi!’ – i on bi. Allah ga je potpomagao jasnim dokazima i Džibrilom. Dao mu je niz mudžiza: "Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnut ću u nju, i bit će, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijelit ću slijepa od roðenja, i gubava, i oživljavat ću mrtve, voljom Allahovom, i kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete." (Ali Imran, 49.)

Kakav je bio Isaov odnos prema Allahu?

Isa razgovara sa Allahom upućujući riječi koje ukazuju na njegovu poniženost prema Allahu, povjerenje u prenošenju poslanice, govori ono što mu je nareðeno i iskazuje ljubav prema svojim sljedbenicima: "A kada Allah rekne: ‘O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’ – on će reći: ‘Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; samo Ti jedini znaš sve što je skriveno znaš. Ja sam im govorio samo ono što si mi Ti naredio: ’Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!’ I ja sam nad njima bdio dok sam meðu njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš. Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si."

"Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put!"

MUHAMMED, neka je na njega Božiji mir i spas

Posljednji i najodabraniji poslanik, čija je mudžiza trajna. Prvak Ademove djece bez hvalisanja. Sa njim i njegovom Knjigom, Allah je zapečatio poslanice i objavu knjiga. Njegov ahlak bio je Kur`an, kako je to spomenula njemu najbliža osoba. Borio se na Allahovom putu sve dok mu nije došao smrtni čas.Nareðeno nam je da ga uzmemo za uzora u svim stvarima. I neće niko od nas vjerovati sve dok mu Poslanik ne bude draži od njegova oca, djeteta i svih ljudi.

Šta je naš Poslanik želio?

Plemeniti Kur`an i sunnet obavještavaju nas o tome: "Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!" (Taha, 114.) Rekao je Ibn Ujejne: "Poslanik nije prestao stjecati znanje sve dok mu nije došao smrtni čas" (Tefsir Ibn Kesir) Pa ima li plemenitije molbe?

Rekao je Poslanik: "Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, volio bih da budem ubijen na Allahovom putu, potom oživljen, potom da ponovo budem ubijen, potom oživljen, potom opet ubijen pa oživljen, potom ubijen." (Buhari, 2797, Muslim, 1876-106)

Želje u kojima se zaista obistinjuju Allahove riječi: "Jer ti si, zaista, najljepše ćudi." (Kalem, 4.)
"Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje." (Ahzab, 21.)
LOGO BLOGA

May Allah bring peace and blesing in to your life


MOJI PRIJATELJI

ensarijka
DOWA.
*FC*BAYERN*MÜNCHEN*
Hikaje- mudrosti
Duh Koji Hoda
JEDNOĆA STVORITELJA
GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA
DAH ŽIVOTA
__malo drugačija mama!__
Govor srca
Dunyaluk
Zanimljivosti iz znanja
Ummet
*** Leptirov let ***
BintUlBosna
Govor srca
više...


MOJI LINKOVI
ODABRANE DOVE

Sa'd Ibn Malik, r.a., kaže: - Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako veli: - Hoćete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo,dž.š., ime, s kojim kada On bude pozvan odazove se, a, kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne.To je dova kojom se molio Junus, a.s., kada Ga je pozivao iz trostruke tmine: „La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin.“ (Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi !)

Islam Pictures, Images and Photos

Dove Poslanika s.a.v.s.

Allahu moj, tražim najbolje što se traži, molim za najbolju dovu, a najbolji uspjeh, za najbolje djelo, za najbolju nagradu, za najbolji život i za najbolju smrt. Učvrsti me i otežaj vagu mojih dobrih djela. Utvrdi moje vjerovanje i podigni moje stepene. Primi moj namaz i oprosti mi moje grijehe. Podari mi najveće deredže u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim te za početna i završna dobra, sveukupno dobro, njegov početak i njegov kraj, njegovu formu i njegovu suštinu, i daj mi najviše stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, podari mi najbolje s čim dolazim, najbolje što radim, najbolje što činim, najbolje što krijem, najbolje što pokazujem i najveće stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim te da mi podigneš ugled, da mi oprostiš teret (grijeha), da popraviš moje stanje, očistiš moje srce, sačuvaš moj spolni organ, osvijetliš moje srce, oprostiš mi moje grijehe i podari mi visoke stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim Te da mi blagosloviš moj sluh, moj vid, moj ruh, moj ahlak (moral), moju porodicu, moj život, moju smrt, moja djela i primi moja dobra djela. Podari mi visoke stepene Dženneta, Amin!

islam Pictures, Images and Photos

SALAVAT NA MUHAMMEDA A.S.

ALLAHUMME SALLI
'ALA RUHI SEJJIDINA MUHAMMEDIN FI–L–ERVAHI
VE 'ALA DŽESEDIHI FI–L–EDŽSADI
VE 'ALA KABRIHI FI–L–KUBURI
VE 'ALA ALIHI VE SAHBIHI VE SELLIM.


“Allahu, učini salavat na ruhu našeg prvaka Muhammeda među robovima, i na njegovom tijelu među tijelima, i na njegovom kaburu među kaburovima.”

Islam represent Pictures, Images and Photos

IMAMI ŠARANIJJA kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, govorio: “Ko prouči ovaj salavat, vidjet će me u snu, a ko me vidi u svome snu, vidjet će me na Sudnjem danu, a ko me vidi na Sudnjem danu, zauzeću se za njega, a za koga se zauzmem piće s mog havda, a Allah Uzvišeni će sačuvati njegovo tijelo od vatre.” Isto to navode i komentatori DELAILU’L-HAJRATA, s tim što oni dodaju da se uči 70 puta. ŠEJH JUSUF EN-NEBHANI kaže: “Učio sam ovaj salavat, neposredno prije spavanja, tako da kada sam zaspao vidio sam u mjesecu časno lice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, obratio sam mu se, a zatim je ono nestalo u mjesecu. Tražim od Allaha Uzvišenog, njegovim alejhis-salatu ves-selam ugledom, da dobijem ostatak blagodati koje je obećao Sallallahu alejhi ve selleme, za njegovo učenje u ovom hadisu.”

Islam Pictures, Images and Photosmy message

"Vjeru ne mogu zamjeniti nikakvi ljudski zakoni ni tvorevina razuma; nauka i filozofija su hladni da bi mogli dati potrebnu toplinu iskonskim težnjama srca i duše."

''Kome Allah dž.ž želi dobro, pouči ga propisima vjere''.

"VJERNIK NEĆE DOPUSTITI DA BUDE UJEDEN DVA PUTA IZ ISTE RUPE."

Ako je čovjek već kažnjen na ovom svijetu, ne smije dozvoliti da bude kažnjen i na Ahiretu

Šta je prava sreća ljudi neznaju...đaba žive, đaba umiru...

Sretan je onaj koji uspije zadržati radost u duši, mir u umu, ljubav u srcu, ne gledajući na okolnosti...

luph islam Pictures, Images and Photos

"Največi stepen pobožnosti je da se pokoriš i posvetiš Allahu, da Mu se pokoriš i predaš svojim srcem, razumom i cijelim bićem, tako da ne žudiš ni za čim osim za Allahom. Da se ne bojiš ničega osim svog grijeha, i da se tvoja ljubav prema Njemu očvrsti u tvom srcu tako da ništa na nju ne može djelovati niti utjecati. Ako si uistinu takav, onda ti je svejedno jesi li na kopnu ili na moru, u dolini ili na vrhovima brda. Tada će ti zikr i veličanje Allaha biti slađi nego žednome hladna voda o vrelom danu.¨ (Ibrahim ibn Edham)

Moj Allahu, upoznaj nas sa Tobom sve dok Te ne spoznamo.HADISI''Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su ljudska srca. Najdraže su mu one posude koje su najčišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježnje) su prema braći. (hadis)Poslanik s.a.v.s. kaže:

''Nije hrabar onaj ko neprijatelja savlada u hrvanju, već hrabar je onaj ko sebe savlada u srdzbi.''

''Uzvišeni Gospodar kaže: Čovjek je Moja tajna i Ja sam tajna njegova. Unutarnje znanje duhovne biti tajna je Mojih tajni. Samo Ja to znanje spuštam u srce Mog iskrenog roba i nikom nije poznato njegovo stanje doli meni.''

Abdullah ibn Amr ibn As, r.a., kaže da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s.,kad je rekao:
“Allah neće uništiti nauku njenim povlačenjem između ljudi, nego će nauku povući putem povlačenja učenih ljudi. I kada nestane učenih, svijet će za poglavare brati neznalice, koje će narod pitati, a oni će davati fetve bez ikakvog znanja. Tako će oni sami srljati u propast i druge zavoditi.“

Islam avie Pictures, Images and Photos


Ebu Musa, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Tri vrste ljudi imat će po dvije nagrade: sljedbenik ranije Knjige koji je vjerovao svoga vjerovijesnika a zatim vjerovao i Muhammeda. s.a.v.s. (prihvatio Islam), rob koji je izvršavao svoju dužnost prema Bogu, a i dužnost prema svome gospodaru i čovjek koji je imao robinju (sluškinju) pa je lijepo odgajao i poučavao i time poboljšao njeno obrazovanje a zatim je oslobodio i oženio - oni će imati po dvije nagrade.“

Islam Pictures, Images and Photos

Ebu Hurejre, r.a., priča:
- Dok je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio jednog dana među svijetom, došao je neki čovjek i upitao:
- Šta je iman (Islamsko vjerovanje)?
“Iman je“, odgovori Muhammed, s.a.v.s., “da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, u susret s njim (na Sudnjem danu), da vjeruješ njegove poslanike i proživljenje.”
- Šta je Islam? - upitao je čovjek.
“Islam je” , odgovori Muhammed, s.a.v.s., “da obožvaš Allaha i da mu niučemu širk ne činiš, da klanjaš namaz, dijeliš zekat i postiš mjesec ramazan.”
- Šta je dobročinstvo? - upita on.
“Da se moliš Allahu“, odgovori Muhammed, s.a.v.s., “kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”
- Kada će biti Sudnji dan? - upitao je čovjek.
“Pitani ne zna ništa više od onoga koji pita, samo ću te“, rekao je Muhammed, s.a.v.s., “obavijestiti o njegovim predznacima: kada robinja rodi sebi gospodara i kada se budu pastiri crnomanjastih deva nadmetali u gradnji palača. Sudnji dan je jedna od pet tajni koje zna samo Allah.”
Potom je Vjerovjesnik, s.a.v.s., citirao :
“Znanje o Sudnjem danu je samo kod Allaha (Lukman, 34).
Zatim se čovjek okrenu, a Muhammed, s.a.v.s., reče:
“Povratite ga!”
Kako oni nisu viče nikoga vidjeli, Muhammed, s.a.v.s., dodade:
“To je Džibril, došao je da pouči svijet njihovoj vjeri.“
BROJAČ POSJETA

19838


Copyright © 2010

Blogger.ba
harisfiso